Specialisaties

AUDITIEVE VAARDIGHEDEN EN LEES- EN SPELLINGSPROBLEMEN 

 Kinderen leren lezen en schrijven in groep 3. Het ene kind leert dit wat vlotter dan het andere kind.

Kinderen met dyslexie laten al vroeg zien dat zij moeite hebben het tempo van leren lezen en spellen in de groep te volgen. Aan het einde van groep 3 kan duidelijk worden dat een kind mogelijk dyslexie heeft. Maar voor die tijd, in groep 1 en 2, kunnen er al signalen zijn die hier op wijzen.

Behandeling begint vaak in groep 1 en/of 2

 Als lees- en spellingsproblemen vroegtijdig gesignaleerd wordt en er wordt adequate hulp geboden kan de uitingsvorm van dyslexie beperkt zijn. Vroegtijdige, effectieve hulp is heel belangrijk. Ouders zijn hierbij belangrijke signaleerders en vormen een belangrijke schakel in de begeleiding van het kind.

 De logopedist is vaak als een van de eerste hulpverleners betrokken bij jonge kinderen en kan dus vroegtijdig risicofactoren signaleren. Soms zijn die al aantoonbaar vóór dat het kind naar groep 3 gaat.

 De risicogebieden voor het leren lezen en/of spellen zijn bij uitstek het werkterrein van de logopedist. M.n. de signalerende en interveniërende rol van de logopedist bij de vroegtijdige opsporing van risicokinderen is groot.     

 Overgang van groep 2 naar groep 3

 Mirjam van Ditzhuyzen is gespecialiseerd in het begeleiden van de kinderen die in groep 2 problemen hebben met de vaardigheden die nodig zijn om in groep 3 het lees- en spellingsproces te volgen.

Zij is naast logopedist en dyslexiespecialist ook gecertificeerd BOUW coördinator. Dit computerprogramma is bij uitstek geschikt om op een speelse en leuke manier kinderen te helpen bij het aanleren van die vaardigheden die nodig zijn om in groep 3 goed voorbereid te zijn op het lees- en spellingsproces. Meer informatie is te verkrijgen op http://www.lexima.nl/artikelen/productinfo/bouw!

Behandeling

Samen met ouders en kind wordt eraan gewerkt dat het kind succes ervaart en zelfvertrouwen krijgt in lezen, taal en spelling. Een gemotiveerd kind pakt lezen en spelling beter op. Ouders worden zo veel mogelijk bij de hulp betrokken, waardoor er een doorgaande lijn is tussen de behandeling en de oefenmomenten thuis. 

 

DYSLEXIE

Wanneer er na het behandelen van de auditieve vaardigheden nog problemen zijn op het gebied van het lezen en spellen is er mogelijk sprake van dyslexie. De behandeling van dyslexie wordt niet door uw zorgverzekering vergoed. Wanneer er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kan de behandeling door de Gemeente vergoed worden . De dyslexie moet dan eerst door middel van een onderzoek worden vastgesteld. 

Twijfelt u of uw kind misschien dyslectisch is? Vraag dan om een onderzoek of advies. Als dyslexie in een vroeg stadium gesignaleerd wordt, kan er eerder worden gehandeld. De eventuele negatieve effecten op de ontwikkeling kunnen dan beperkt worden. Tijdige behandeling van dyslexie kan veel frustratie en onzekerheid bij uw kind wegnemen.

 

DIAGNOSTIEK

De logopedist is niet bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven, maar kan wel advies geven omtrent verdere diagnostiek. Wat er na afloop van het diagnostisch onderzoek gebeurt, is afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek:

  1. Er is sprake van een enkelvoudige ernstige dyslexie (d.w.z. een kind heeft naast dyslexie geen andere stoornissen): het kind kwalificeert zich voor de vergoede dyslexiebehandeling. Deze bestaat uit maximaal 49 wekelijkse behandelingen. Hiernaast moet er nog vier of vijf keer thuis worden geoefend met de stof zoals geleerd tijdens de behandeling, 20 tot 30 minuten per keer.
  2. Er is geen sprake van dyslexie of er is geen sprake van dyslexie in ernstige mate: vergoede behandeling binnen de dyslexieregeling is niet mogelijk. In het rapport zullen adviezen gegeven worden voor ouders, kind en school.

De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol tijdens de dyslexiebehandeling. Zij zullen vier keer per week met hun kind 10-20 minuten individueel moeten oefenen. De behandelaar  zal de ouders begeleiden bij het thuis oefenen, zodat de ouders precies weten wat ze met hun kind moeten doen en op welke manier. Daarbij is het uiteraard van groot belang dat het oefenen op een plezierige manier gaat. Een behandeling kan alleen maar een succes worden als behandelaar, kind en ouder allemaal enorm hun best doen. Ouder, kind en behandelaar maken hier duidelijke afspraken over.

Als er een (vergoede) dyslexiebehandeling wordt gestart, moet de zorg goed worden afgestemd met de school. Er zal daarom contact zijn tussen de behandelaar en de intern begeleider of de leerkracht van het kind. Aan het begin van de behandeling zal er altijd overleg zijn. Hoe intensief dit contact verder is, zal afhangen van de voortgang van de behandeling, de problemen die kind, ouder, behandelaar en leerkracht ervaren en de behoefte die deze partijen hebben aan contact.

 

Als dyslexiespecialist heb ik een samenwerkingsverband met ONL. Dit betekent dat wanneer het onderzoeksbureau een ernstige enkelvoudige dyslexie vaststelt, de vergoede behandeling bij ons plaats kan vinden.

 Meer weten? Informeert u voorafgaand aan uw onderzoek bij ons wat de mogelijkheden zijn.