Auditieve vaardigheden en Dyslexie

Iemand kan traag lezen en / of  leest met veel fouten, ook een combinatie van beide is mogelijk. Vaak zijn er ook problemen met de spelling. Kinderen met problemen met het lezen en de spelling laten al vroeg zien dat zij moeite hebben om het tempo van het leren lezen en spellen in de groep te volgen. In groep 3 of 4 kan duidelijk worden dat een kind mogelijk dyslexie heeft. Maar al eerder, in groep 1 en 2, kunnen er al signalen zijn die hier op wijzen.

 

Oorzaak 
Kinderen met lees- en spellingsproblemen kunnen moeite hebben met het waarnemen van klanken (foneembewustzijn). Ook een probleem met het automatiseren van willekeurige associaties (kleuren, dagen van de week) speelt een grote rol. Dit uit zich bijvoorbeeld in problemen met snel en goed de juiste letter bij een klank vinden of bij het goed toepassen van een spellingsregel als je er niet bewust bij nadenkt. 

 

Gevolg
De intelligentie kan verkeerd worden ingeschat. 
Wanneer lees- en spellingsproblemen niet ontdekt en/of onderkend worden en wanneer geen hulp geboden wordt, kunnen emotionele problemen en een sociaal isolement ontstaan. Doordat het lezen moeilijk is en vaak traag verloopt, kunnen er op school, ondanks de intelligentie, problemen ontstaan met leren. Als de lees- en spellingsproblemen vroegtijdig gesignaleerd wordt en er wordt adequate hulp geboden kunnen deze problemen voorkomen en/of verminderd worden. Vroegtijdige, effectieve hulp is heel belangrijk. 

 

Wanneer logopedie
De logopedist is vaak als een van de eerste hulpverleners betrokken bij jonge kinderen en kan dus vroegtijdig risicofactoren signaleren. Soms zijn die al aantoonbaar voordat het kind naar school gaat. Het is erg belangrijk dat er al vanaf de kleuterleeftijd behandeld wordt wanneer er een vermoeden is dat het kind het in groep 3 moeilijk gaat krijgen met het lezen en/of spellen. De logopedist geeft in de behandeling aandacht aan vaardigheden die belangrijk zijn bij het lezen en spellen. Hierbij werken we nauw samen met ouders en leerkracht.

bron: NVLF 

 

vergoedingen door de verzekeraar:

  • trainen auditieve discriminatie
  • trainen van het auditief geheugen
  • trainen van het rijmen
  • trainen van het luisteren
  • trainen van de auditieve discriminatie (verschillen tussen klanken horen)
  • trainen van het bepalen van de klankpositie (welke klank hoor je op welke plek in het woord?)
  • trainen auditieve synthese (losse klanken tot een woord plakken)
  • trainen auditieve analyse (woorden in losse klanken hakken)

 

DYSLEXIE

Wanneer er na het behandelen van de auditieve vaardigheden nog problemen zijn op het gebied van het lezen en spellen is er mogelijk sprake van dyslexie. De behandeling van dyslexie wordt niet door uw zorgverzekering vergoed. Wanneer er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kan de behandeling door de Gemeente vergoed worden . De dyslexie moet dan eerst door middel van een onderzoek worden vastgesteld. 

Twijfelt u of uw kind misschien dyslectisch is? Vraag dan om een onderzoek of advies. Als dyslexie in een vroeg stadium gesignaleerd wordt, kan er eerder worden gehandeld. De eventuele negatieve effecten op de ontwikkeling kunnen dan beperkt worden. Tijdige behandeling van dyslexie kan veel frustratie en onzekerheid bij uw kind wegnemen.

 

DIAGNOSTIEK

De logopedist is niet bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven, maar kan wel advies geven omtrent verdere diagnostiek. Wat er na afloop van het diagnostisch onderzoek gebeurt, is afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek:

  1. Er is sprake van een enkelvoudige ernstige dyslexie (d.w.z. een kind heeft naast dyslexie geen andere stoornissen): het kind kwalificeert zich voor de vergoede dyslexiebehandeling. Deze bestaat uit maximaal 49 wekelijkse behandelingen. Hiernaast moet er nog vier of vijf keer thuis worden geoefend met de stof zoals geleerd tijdens de behandeling, 20 tot 30 minuten per keer.
  2. Er is geen sprake van dyslexie of er is geen sprake van dyslexie in ernstige mate: vergoede behandeling binnen de dyslexieregeling is niet mogelijk. In het rapport zullen adviezen gegeven worden voor ouders, kind en school.

De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol tijdens de dyslexiebehandeling. Zij zullen vier keer per week met hun kind 10-20 minuten individueel moeten oefenen. De behandelaar  zal de ouders begeleiden bij het thuis oefenen, zodat de ouders precies weten wat ze met hun kind moeten doen en op welke manier. Daarbij is het uiteraard van groot belang dat het oefenen op een plezierige manier gaat. Een behandeling kan alleen maar een succes worden als behandelaar, kind en ouder allemaal enorm hun best doen. Ouder, kind en behandelaar maken hier duidelijke afspraken over.

Als er een (vergoede) dyslexiebehandeling wordt gestart, moet de zorg goed worden afgestemd met de school. Er zal daarom contact zijn tussen de behandelaar en de intern begeleider of de leerkracht van het kind. Aan het begin van de behandeling zal er altijd overleg zijn. Hoe intensief dit contact verder is, zal afhangen van de voortgang van de behandeling, de problemen die kind, ouder, behandelaar en leerkracht ervaren en de behoefte die deze partijen hebben aan contact.

 

Als dyslexiespecialist heb ik een samenwerkingsverband met ONL. Dit betekent dat wanneer het onderzoeksbureau een ernstige enkelvoudige dyslexie vaststelt, de vergoede behandeling bij ons plaats kan vinden.

 Meer weten? Informeert u voorafgaand aan uw onderzoek bij ons wat de mogelijkheden zijn.